Liham Pastoral ni Cardinal Luis Antonio Tagle

Luis Antonio Cardinal Tagle, Archbishop of Manila, holds a copy of the book “Servant Leadership in the Light of Faith.”

Mga minamahal na kapatid sa Arkidiyosesis ng Manila,

Mula ika-12 hanggang ika-17 ng Agosto dumalo ako sa pulong ng Caritas Latin America na ginanap sa El Salvador, isang bansang nakaranas ng guerra sivil at maraming namatay. Hanggang ngayon hinaharap pa rin nila ang mga grupong armado. Sa El Salvador ko nabalitaan ang pagtaas ng bilang ng mga napapatay sa Pilipinas sanhi ng pinaigting na paglaban sa ilegal na droga. Inaanyayahan ko kayo na magnilay, manalangin at kumilos.

Una, sumasangayon ang lahat ng Pilipino na totoo at nakapipinsalang problema ang ilegal na droga. Kung kaya’t kailangan natin itong harapin nang sama-sama, bilang iisang bayan. Sa kasawiang palad, ito ang nahahati sa atin. Masalimuot ang problemang ito, kaya walang tao, grupo o institusyon na makapagsasabing siya lamang ang may tamang sagot. Kailangan natin ang isa’t isa. Hindi natin maisasantabi ang bawa’t isa. Inaanyayahan natin ang mga pamilya, ahensiya ng pambansang pamahalaan, mga local na pamahalaan, mga organisasyong panlipunan, mga paaralan, mga sambayanang pang-relihiyon, ang mga doktor, mga pulis at militar, mga dating adik na gumaling na at iba pang grupo na magsama-sama, makinig sa bawa’t isa at humanap ng nagkakaisang landasin. Hindi natin dapat tingnan ang problema ng ilegal na droga bilang usaping politika o kriminal lamang. Ito ay usaping pang-tao na sangkot ang lahat tayong mga tao. Handa ang Arkidiyosesis ng Manila na pangunahan ang isang dialogo ng iba-ibang sektor na may kinalaman sa usaping ito.

Ikalawa, para maunawaan pang higit ang sitwasyon, hindi sasapat ang mga estadistika o numero lamang. Kailangan natin ng mga kuwento ng tao. Hayaan nating magkuwento ang mga pamilyang may miembro na sinira ng droga. Hayaan nating magkuwento ang mga pamilyang may miembro na pinatay sa kampanya laban sa droga, lalo na yaong mga inosente. Hayaan nating magkuwento ang mga dating adik na nagbagong buhay na. Hayaan nating maisalaysay ang kanilang mga kuwento. Makikita ang kanilang mga mukha. Kumakatok tayo sa konsiyensa ng mga gumagawa at nagtitinda ng ilegal na droga: itigil na ninyo ang gawaing ito. Kumakatok tayo sa konsiyensiya ng mga pumapatay kahit ng walang kalaban-laban, lalo na ang mga nagtataklob ng mga mukha: huwag ninyong sayangin ang buhay ng tao. Alalahanin natin ang wika ng Dios kay Cain pagtapos niyang paslangin ang kapatid niyang si Abel, “Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid” (Genesis 6:10). Ang may sugatang puso at nabagbag na konsiyensiya ay maaring lumapit sa inyong mga pari, ibahagi ang inyong mga kuwento at kami na ang iipunin ang inyong kuwento para maibahagi sa mas malawak na lipunan. Tinatawagan ko ang mga parokya sa Arkidiyosesis ng Manila na ilaan ang siyam na araw mula ika-21 ng Agosto (kapistahan ni San Papa Pio X) hanggang ika-29 ng Agosto (ang pagpatay kay San Juan Bautista) sa pag-aalay ng panalangin sa lahat ng misa para sa kapaypaan ng mga namatay sa kampanya laban sa droga, para sa katatagan ng kanilang pamilya, para sa pananating masigasig ng mga nagbagong-buhay na at para sa pagbabalik-loob ng mga pumapatay.

Panghuli, “daigin natin ng mabuti ang masama” (Roma 12:24). Iligtas natin ang buhay ng mga taong madaling mahikayat sa adiksiyon: mga kabataan, ang dukha at walang trabaho. Walang maaabot ang mga salita ng pagdamay kung hindi sasabayan ng mga luha at gawa ng pagdamay. Tinatawagan ko ang mga parokya at vikaryato na magtalaga muli ng sarili sa programa ng Arkidiyosesis ng Manila para makatulong sa pagbabagong-buhay ng mga nalululong sa ilegal na droga. Ang tawag sa programa ay Sanlakbay, at katuwang natin ang pamahalaang lokal at kapulisan. Hinihimok ko ang mga BEC o munting Sambayanang Kristiyano at iba pang organisasyon ng mga layko na makipagtulungan sa ating mga katuwang para mapanglagaan ang ating mga kapit-bahayan at kapaligiran.

Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Dios! Nawa’y kabahagan Ka kayo at subaybayan! Lingapin nawa Niya kayo at bigyan ng kapayapaan! (Bilang 6:24-26)

+ Luis Antonio G. Cardinal Tagle
Arsobispo ng Manila

19 Agosto 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *