Pahayag ng Partido Manggagawa Hinggil sa “Revolutionary Government”

EFFIGY. Protestors lug around a Duterte effigy during a rally on November 30, 2017. Photo by Maria Tan/Rappler

Ang REVGOV ay Diktadurang Duterte

Hindi bago ang binibitiwang banta ngayon ni Pangulong Duterte na magdedeklara siya ng revolutionary government o revgov. Ang nagbabago lamang ay ang ginagamit niyang dahilan kung bakit kailangan niya itong ideklara.

Hindi pa siya nagdedeklarang tatakbo bilang Pangulo ay inilahad na ni Duterte ang kanyang kahandaan na magtayo ng revgov. Ang kanyang mayor na dahilan noon ay para sa pederalismo. Sa pakikipagpulong sa mga editor ng Inquirer noong Agusto 27, 2015, harapan niyang sinabi na revgov “is the only way to fast-track federalism.” Dagdag pa na dahilan: “I have to stop criminality and corruption. I have to fix this government. I won’t do if you want to place me there with the solemn pledge to stick to the rules.”

Noong panahon ng kampanya ay paulit-ulit nya rin itong binabanggit, kabilang ang mga pahayag na bubuwagin niya ang Kongreso. Sinabi niya rin ang ganito noon: “I will give myself six months to one year to do the reforms I want to do. If the system becomes obstructionist and inutile, I will declare a revolutionary government.”

Ngayong Pangulo na siya at lumipas na ang mahigit isang taon, ang revgov ay namimintong ilatag sa harap ng nalilitong nasyon. At ang mas malaking rason na niya ngayon para dito ay para daw hadlangan ang banta ng destabilisasyon. Ganito ang kanyang pahayag tungkol dito:

“If I see that my nation tilts into chaos and is really destabilized, I will declare a revolutionary government.”

Sa partikular, ang tinatawag niya ditong destabilisasyon ay ang inilulunsad umano ng sabwatang dilaw, pula at CIA.

Kung susuriing mabuti ang mga pahayag na ito ni Duterte ay makikita ang malinaw na linya na nag-uugnay sa lahat ng kanyang ideya sa isang lohika ng nais niyang paraan ng pamamahala – isang diktadura sa pamamagitan ng martial law o revgov. Ang pagtatatag ng diktadura ang prinsipal na dahilan kung bakit kailangang itong tutulan ng manggagawa, martial law o revgov man ang pinal nitong kalabasan. Bigyan natin ito ng mas malinaw na paliwanag:  

 1. Ang revgov ay paraan ng pamamahala matapos ang isang matagumpay na rebolusyon. Ang rebolusyon ay aktwal na pagkilos ng milyun-milyong tao laban sa tinatawag na status quo o kasalukuyang gubyerno. Revolutionary government ang tawag dito sa dahilang hindi nito kinikilala ang konstitusyon ng status quo. Ang Edsa revolution noong 1986 ay isang halimbawa nito at sa kasaysayan ng marami pang mga bansa sa buong mundo.
 2. Walang rebolusyon na nagaganap ngayon. Kung ang ituturing na “rebolusyon” ay nangyari noong nakaraang eleksyon gaya ng sinasabi ni Panelo, iyan ay simpleng palusot dahil malinaw na ang status quo ngayon na naitatag sa pamamagitan ng konstitusyunal na paraan ay walang iba kundi ang gubyerno ni Duterte. Kung gayun, ang pinaplanong revgov na ito ay walang ibang kahulugan kundi diktadura. Katulad lamang ito sa “revolution from the center” ni Marcos nang ideklara niya ang martial law noong 1972. Karaniwan ay tinatawag ito na autogolpe o sariling kudeta (self-coup) ng isang lider para magkaroon siya ng extraordinary powers na hindi iginagawad sa kanya ng kasalukuyang konstitusyon.
 3. Kung ang revgov ang iniisip ni Duterte na paraan para mapabilis ang pederalismo, ang aktwal na kahulugan nito ay pagbasura sa konstitusyon. Ibig sabihin, ang unang hakbang patungong pederalismo ay hindi na cha-cha sa ilalim ng dating konstitusyon kundi sa ilalim na ng bagong diktadura.
 4. Kung ang revgov naman ay panangga laban sa sinasabi niyang destabilisasyon, lalong hindi ito matatawag na rebolusyon. Ang tamang tawag sa ganyan ay self-preservation. Ikalawa, mismong ang kanyang AFP ang paulit-ulit na nagsasabing hindi totoo na may seryosong banta ng destabilisasyon laban kay Duterte.
 5. Kung ang dahilan naman ng revgov ni Duterte ay para magawa ang hindi niya nagawang mga reporma sa nakalipas na anim na buwan at isang taon, ang tamang itanong ng manggagawa ay bakit? Dahil hindi niya kailangan ng revgov para matupad ang kanyang mga ipinangako.
 • Ang kailangan lang ng manggagawa ay matinong DO o EO para ganap na matigil ang endo. Pero wala hanggang ngayon. Buhay na buhay pa ang mga endo lord.
 • Hindi masugpo ang droga dahil tuloy ang korapsyon, kabilang sa BOC, habang ang dugo na dumadanak sa marahas na war on drugs ay dugo ng libu-libong mahihirap na pinagkaitan ng karapatan at silang nasa dulong bahagi lamang ng malawak na drug trade.
 • Tuloy ang mina dahil hindi naman totoong ipinatigil.
 • Walang kapayapaan dahil ang nag-uusap ay parehong mahilig sa gyera.
 • Walang repormang pulitikal dahil hindi naman nilulusaw ang dynasty na siyang praktika mismo ng First Family.
 • Walang repormang pang-ekonomiya dahil ang dutertenomics ay continuity lamang ng nakaraan.

Sa madaling salita, walang malinaw na dahilan at motibo sa planong pagdedeklara ng revgov maliban sa layunin na itatag ang diktadurang Duterte. Kailangan itong ilantad, labanan at handlangan sa kabila ng pagbawi ng Palasyo na walang “factual at legal basis” ang pinakukulong revgov. Hangga’t nariyan ang umaapaw na motibo ni Duterte na magtatag ng diktadura, ang revgov o martial law ay buhay na mga opsyon para sa kanya.

Ang diktadura kailanman ay hindi para sa interes ng manggagawa. Ang kailangan ng manggagawa ay mas malawak at mas malalim na demokrasya para depensahan ang sarili laban sa pang-aapi ng kapitalismo at nang malayang maigiit ang pang-ekonomiya at pampulitikang karapatan ng buong uri na siyang totoong mayorya na bumubuhay sa ating lipunan. ###

Partido Manggagawa
Nobyembre 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *