Paninindigan Para Sa Bayan

Bilang pagkilala sa ginawang pag-aalay ng buhay ni Fr. Tito at sa ating pagnanais na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating lipunan hinihiling kung… sabay-sabay nating bigkasin ang paninindigan para sa bayan:

Paninindigan Para Sa Bayan

(Akda ni Arsobispo Socrates Villegas)

Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan,  mapagmahal at mapagpatawad.

 Naniniwala kami na ang Pilipinas ay lupang hinirang ng Diyos at ang Pilipino ay bayang mahal ng Maykapal.

 Naninindigan kami na ang Pilipino ay matapat at totoo.

Pinanghahawakan namin na ang Pilipino ay likas na magalang at mapitagan sa nakatatanda, sa mahihina, sa mga bata, sa bawat kapwa.

 Laban kami sa lahat ng kasinungalingang ipinupukol kaliwat kanan at kalaswaan sa pagkilos, pananalita at pamumuhay.

 Saliwa sa aming kinamulatan bilang Pilipino ang pagpaslang sa buhay ng sinuman may sala man o wala. Naniniwala kami na may sumpang parusa ang bayang masayang nakatuntong sa ibabaw ng mga bangkay ng mga kababayang pinatay.

 Iginagalang ko at ipagtatanggol ang mga lingkod bayang pinuno ng pamahalaan   na inuuna ang bayan kaysa sa sarili sa kabila ng pangungutya na sa kanila’y ipinupukol.

 Itinatakwil namin ang pandarambong sa yaman ng bayan ang pagpaparangal sa mga taksil at sinungaling at ang pagtatakip sa kasalanan ng mga gahaman at magnanakaw.

 Laban kami sa droga at lahat ng krimen at handa kaming labanan ang lahat ng ito nang buong sigasig at tapang nang sang-ayon sa batas ng Diyos ng buhay at hindi sa kung ano ang sumpong ng taong nasa kapangyarihan.

Ipagtatanggol ko ang Pilipinas laban sa paniniil ng kababayan o panghihimasok ng dayuhan hindi sa kamao ng dahas at paninindak o pagbubulag-bulagan dahil sa maling pagkakaibigan kundi sa tulong ng Diyos na nakikinig sa tinig ng kanyang bayang nagdurusa at sa pamamagitan ng magalang na usapan.

 Sumasampalataya ako na hihilumin ng Diyos ang Pilipinas Mananariwang muli ang kabayanihan at sisibol ang bagong umaga ng tunay na Pilipino. May pag asa ang Pilipinas sa tulong at awa ng Diyos. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *